Norveç’te yeni çıkan kanuna göre, sosyal medya “influencer” ları, üzerinde oynanmış veya rötuşlanmış fotoğraflarını bunu bildirerek paylaşmak zorunda kalacak. Benzer bir düzenleme 2017’de Fransa’da da yapılmıştı. Yeni kurallara göre; Instagram, Facebook, TikTok gibi mecralarda dudağını büyüten, belini incelten veya kaslarını şişirenlerin artık bunu açıkça belirtmeleri gerekiyor.
“Influencer” kelimesi Ticaret Bakanlığı’nın geçen ay çıkardığı “Sosyal Medya Etkileyicileri Kılavuzu”nda dilimize “etkileyici” diye çevrildi. Gerçekten de bu kişiler takipçilerini etkiliyor. Daha önce, etkileşimi azami seviyeye çıkarmayı hedefl eyen Instagram ile kaybolan içeriklerle kişisel mesajlaşmayı hedefl eyen Snapchat’i karşılaştırdığım “İyi Şirket Nedir?” başlıklı yazımda, Instagram’ın büyümesiyle nasıl hakikat ile hayalin birbirine karıştığını anlatmıştım. On…

Ussal Sahbaz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store