About
profile image

About Ussal Sahbaz

Sizler için her hafta dünyadan ve Türkiye’den teknolojinin toplum ve politikaya etkileriyle ilgili ilginç içerikler derliyorum. Her hafta 3-4 ana başlıkta raporlar, kitaplar ve podcastler öneriyorum. Abone olmak için: https://ussal.substack.com/about Aposto bültenim için: https://apos.to/p/ussal

Medium member since November 2018

·

339 Following

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store