Uber batıyor mu?

Uber taksileri tenezzül edip Türklere hizmet vermiyor

Lütfen yazdıklarıma bakarak sarı taksi lobisini savunduğumu sanmayın. Türkiye’de, özellikle de İstanbul’da, dünyanın en kötü şehir içi ulaşım sistemlerinden birine sahibiz. Sao Paolo’dan Adis Ababa’ya, Delhi’den Münih’e birçok şehirde taksi veya Uber benzeri servisleri kullandım. İstanbul’da mahkûm edildiğimiz kadar bulması zor, araçları kalitesiz, hizmeti kötü taksi hizmeti görmedim. Eğer İstanbul’da Uber’den taksi çağırmak isterseniz yapacağınız en akıllıca şey isminizi yabancı bir isimle değiştirmek, zira taksicilerimiz çoğu zaman tenezzül edip Türklere hizmet vermiyor. İnşallah bir gün hem yeni taksi plakaları hem Uber gibi hizmetlere izin vererek milletimizin onuruna yakışan bir taksi hizmetine kavuşuruz. Ancak o güne kadar şehiriçi ulaşımın sadece taksi ve yatırımcıların sübvanse ettiği Uber ile çözülemeyeceğini de anlamamız gerekiyor.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store